Tilsyn

Forældrene på Rønde Privatskole vælger hvert fjerde år en af en tilsynsførende, som skal vurdere af om vi nu også lever op til lovkravene for en fri grundskole.

Det følgende er taget fra Friskolelovens kapitel 3 omhandlende tilsyn med en fri grundskole:

”Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.”

”Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie, og at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af skolens bestyrelse, være ansat på skolen være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet ovennævnte.

Den tilsynsførende skal aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Den tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag.

Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den tilsynsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemførelse.

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet.

Skønner den tilsynsførende, at elevernes standpunkt i et eller flere fag ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, eller at skolens undervisning ikke opfylder kravene i loven fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, til forbedring af forholdene.

Hvis den eller de tilsynsførende efter fristens udløb finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, udfærdiger den eller de tilsynsførende en erklæring herom, som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den eller de tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indberetning herom med de eventuelt afgivne høringssvar til Undervisningsministeriet.

Hvem fører tilsynet?

Rønde Privatskole benytter sig af en tilsynsførende valgt på generalforsamlingen i marts 2016. Arvid Bech, som er tidligere rektor på Marselisborg Gymnasium, er skolens tilsynsførende. En sådan tilsynsførende skal være certificeret til jobbet som tilsynsførende, hvilket Arvid er.

Den tilsynsførende laver hvert år en tilsynserklæring ud fra besøget på skolen og i undervisningen.

Tilsynserklæringen 2017-18 kan læses her

 

 

 

  • Følg med i hverdagen på Facebook

  • Rønde Privatskole

    Rønde Privatskole er en tre-sporet overbygningsskole i naturskønne omgivelser midt i Syddjurs Kommune. Der er kort rejsetid med bus fra både Aarhus Nord og hele Djursland.

@ Rønde Privatskole - 2017